Процедура за възлагане на избор на изпълнител по реда на Постановление №118 на МС от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд, Кохезионния фонд, Европейски фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

Доставка на дълготрайни материални актива, разделени в 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на машини и оборудване за котелно отделение за производство на етерични масла, включващи парен котел, 2 бр. помпи , горелка и омекотителна инсталация;
Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на машини и оборудване за дестилиране на етерични масла, включващи 2 бр. дестилационни апарати, 2 бр. топлообменници, 3 бр. "Флорентински съд";"

РЕШЕНИЕ за откриване и одобряване на документация по процедура по избор на изпълнител с публична покана съгласно от ПМС 118/20.05.2014 г.

Тръжна документация