Picture1Picture2

“НАТЮРБЕЙС” АД e с предмет на дейност „Производство на етерични масла“ с код по КИД-2008 – 20.53 и е специализирана в производството на екстракти от етерични масла.

Кандидатът има потребност да отговори на повишеното потребителско търсене при запълнен производствен капацитет, да повиши качеството и конкурентоспособността на продукцията си, да разшири позициите си на национални и международни пазари.

Предприятието експлоатира стари технологии и оборудване, базирани предимно на ръчен труд, за осъществяване на производствените процеси, които водят до ниска производителност, високи производствени разходи, незадоволително качество на произвежданите продукти, необходимост от оптимизация на производствения процес, и липса на достатъчен производствен капацитет, който да удовлетворява пазарните обеми на търсене.

За да отговори на тези потребности, проектът е насочен към изпълнение на дейност за подобряване на производствения капацитет на предприятието, чрез инвестиции във високотехнологично производствено оборудване, а именно закупуване на Линия за СО2 екстракция на етерични масла - 1 брой, в режим регионална инвестиционна помощ, свързана с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на кандидата. Очакваните резултати по проекта са свързани с подобряване на производствения капацитет и конкурентоспособността на предприятието, увеличаване експортния му потенциал, чрез постигане на по-висока производителност и увеличаване обема на произведената продукция, оптимизиране на производствения процес, намаляване на производствените разходи на единица продукция, и подобряване на качеството на предлаганите продукти.

Проектът е насочен пряко към равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както и устойчиво развитие.

Обща стойност: 671 480.00 лв., от които 399 530.60 лв. европейско и 70 505.40 лв. национално съфинансиране."

Проект и главна цел: Инвестиции за подобряване на производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на "НАТЮРБЕЙС" АД. Основната цел на проекта е подобряване на производствения капацитет на “НАТЮРБЕЙС” АД, чрез инвестиции и въвеждане в експлоатация на ново високотехнологично производствено оборудване, представляващо дълготраен материален актив (ДМА). Бенефициент: “НАТЮРБЕЙС” АД. Обща стойност: 671 480.00 лв., от които 399 530.60 лв. европейско и 70 505.40 лв. национално съфинансиране.

Начало: 14.02.2020г.
Край: 14.02.2021г.